I Ur och Skur Myllran

Vår pedagogik

Verksamheten i I Ur och Skur bedrivs enligt modellen. Cirkeln är indelad i sektioner som utgår från att barnet är i fokus och som en röd tråd genom alla sektioner används upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. Alla delar är lika viktiga, men kan ta olika mycket tid i anspråk.

cirkelny.jpg

Barnet i fokus
På Myllran är det centrala att hela tiden ha barnet i fokus. Vi ska se till hela barnet och dess olika utvecklingsnivåer. Vi är nära barnet så vi ser behov, erfarenheter och förmågor. Barnet måste får förtroende till eget lärande och känna att de äger sitt lärande. Vi pedagoger värdesätter barnets intellektuella, sociala, empatiska, fysiska och estetiska förmåga och lärande.

Upplevelsebaserat lärande
Upplevelsebaserat lärande riktar sig till hela barnet, det är en process genom vilken deltagaren konstruerar kunskaper, färdigheter och värderingar genom direkta upplevelser. Barnen är hela tiden aktiva i lärandeprocessen och vi lär mycket av varandra.
På Myllran innebär detta att barnen får uppleva med hela kroppen och med hjälp av alla sinnen och känslor både inomhus och utomhus. Detta i sin tur leder till bestående fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. “Det som lärs med kroppen, fastnar i knoppen.”

Medvetet ledarskap
Att ha ett medvetet ledarskap innebär att vara närvarande, engagerad och aktiv. På så sätt kan vi bekräfta, utmana och stödja barnen. På Myllran tar vi tillvara på och utgår från barnens intressen, erfarenheter och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Det är ett förhållningssätt som för oss pedagoger genomsyrar hela dagen. Att fånga tillfället och spinna vidare på vad som intresserar barnen just här och nu.

Tema och projekt
På Myllran arbetar vi tematiskt eller projektinriktat framförallt i våra friluftsverksamheter, vi spinner vidare på barnens idéer och frågor och knyter ihop flera kunskaper med hjälp av upplevelsebaserat lärande så att lärandet blir sammanhängande, roligt och meningsfullt. I projekten ingår leken, upplevelserna, äventyret, friluftslivet, naturen och att använda olika uttrycksmedel samt alla sinnen. Förståelse, färdighet och förtrogenhet skapas genom upplevelser.

Olika uttrycksformer
Inom I Ur och Skur vill vi stimulera barn till att uttrycka sig på många olika sätt, för att ge barnen chans att upptäcka vilka uttryckssätt de tycker om. Barns möjlighet till kroppslig aktivitet har stor betydelse för deras totala utveckling och det ger vi en stor dos av på Myllran. Vi strävar alltid efter att stimulera så många sinnen som möjligt vid lärande. De olika uttrycksmedlen ger också barnen en variationsrik lärmiljö. En viktig del är att barnen upplever det positivt.
På Myllran får barnen med sig upplevelser kring olika uttrycksmedel: vi sjunger, vi leker, vi målar, vi skapar med olika material så som naturmaterial, lera, geggamoja, tyg, trä osv.

Samverkan med vårdnadshavare
Samverkan med vårdnadshavare är en viktig och central roll inom I Ur och Skur. Det ingår i vårt uppdrag enligt förskolans läroplan att verka för gott samarbete med hemmen. På Myllran är detta en naturlig del av verksamheten då förskolan drivs som ett föräldra-och personalkooperativ, vilket innebär att vi alla hjälps åt att ta del av förskolans drift i stort och smått.
Vi arbetar aktivt för att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i förskolans utveckling. Alla behövs! För oss är det viktigt att ni känner att ni har insyn i barnens vardag, att ni känner er delaktiga och behövda. Det är en stor fördel för barnen att få uppleva att pedagoger och vårdnadshavare har en bra kommunikation med varandra och att vi samarbetar om barnens utveckling och fostran. Det inger trygghet för alla.
Vi har även under året flera gemensamma aktiviteter så som fixardagar, midsommarfirande, luciafirande, föräldramöten, drop-in tillfällen och utvecklingssamtal.

Lek och äventyr
Leka är livet! I leken förenas lärande, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Att leka är barnens absolut viktigaste verktyg för att lära sig om livet! Allt tränas och utvecklas i leken: språk, socialt samspel, matematik, motorik, koncentration, regler och normer, turtagning, samarbete, konfliktlösning mm, mm. Leken handlar om att förstå världen och livet.
På Myllran ger vi barnen rika tillfällen till lek av olika slag utan onödiga avbrott. Leken är en av barnens viktigaste aktiviteter och naturen ger den egna fantasileken stora möjligheter. Barnen får genom lek i naturen utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga. I leken utvecklas barnet hela tiden utifrån sig själv. På tomten har vi material som däck, rör, brädor, stockar och stenar. Detta lockar barnen till nya lekar och de är mycket kreativa och konstruerar, bygger och uppfinner tillsammans. Vi leker gärna traditionella regellekar/sånger tillsammans och på Äventyret har vi en leklåda med en rad olika lekar att ta till.

Utomhuspedagogik
Utomhuspedagogiken strävar efter att visa på samband och helheter. Naturen öppnar upp våra sinnen, vilket ger möjligheter till ökat lärande. En ny värld öppnar sig när vi lämnar de fyra väggarnas begränsning och ger oss ut i omgivningen. Upplevelser och äventyr är det centrala i utomhuspedagogiken, då barnen ”lär med hela kroppen och alla sinnen” och kan koppla ihop förnuft och känsla. Utomhuspedagogiken är kopplat till verkligheten, den autentiska miljön vilket gör upplevelsen konkret och lätt att förstå. Den ger barnen beredskap att möta nya situationer och det oväntade, vi anser att det ger dem en bra beredskap för framtiden och livet.

Friluftsfrämjandets verksamhet
I Friluftsfrämjandets barnverksamhet erbjuds barn rörelse, spänning och upplevelser i en miljö som inte är eller behöver vara tillrättalagd. Här får barnen möjlighet att komma ut och vara i naturen, lära sig respektera allemansrätten och värna om miljön.
På Myllran bedriver vi Knoppe, Knytte, Laxe och Mulle, dessa verksamheter är igång i stort sett året om.
Skogsknopp –Skogsknopp är vår verksamhet för barn som är två år. Här är korta ben en fördel, man är närmare alla roliga kottar och spralliga myror – och mossan är mjuk om man trillar. Här får de efter egen förmåga träna motoriken och stärka musklerna i den mest fantastiska platsen för barns utveckling: naturen runt hörnet. Naturen stimulerar alla sinnen och väcker barns naturliga nyfikenhet! Ryggsäcken packar vi med frukt och det blir en härlig stund tillsammans när det är paus.
Knytte - Knyttebarnen är våra treåringar. Tillsammans med pedagogerna får Knyttarna utforska naturen i sin egen takt, med hela kroppen och alla sinnen.
Lekar och sånger gör vistelsen extra rolig och vi lär barnen att vara rädda om allt som är levande. Att få lägga sig på alla fyra och undersöka spindelnätet eller småkrypen blir minnesvärda upplevelser. Fruktpausen är ett positivt inslag som ger extra energi.
Laxe - Laxebarnen är våra fyraåringar. Vi går till Ringsjön en dag i veckan, där vi undersöker och experimenterar med vatten. Många frågor dyker upp, vem bor i sjön? Vad är is? Finns det smuts i vattnet? Laxe (en handdocka) som är Mulles vän, är med oss och söker svar på våra frågor! Lunchen tillagas ute, antingen över öppen eld eller på stormkök och det är extra gott att äta ute tillsammans.
Mulle - Mullebarnen är våra femåringar. Även våra Mullebarn är ute en heldag i veckan och lunchen tillagas ute i skogen. Verksamheten tillfredsställer barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar deras känsla av ansvar för allt som lever. Ingen annan lekplats kan mäta sig med äventyret och mystiken i naturen. Ingen annan lekplats kan ge barnet sådana möjligheter att utveckla sin finmotorik och sin grovmotorik. Genom Skogsmulle får barnen en känsla för naturen och allt som lever i den. I känslan ingår attityder, värderingar och identifieringar.

Skogsmulle är en symbol för hänsyn i naturen. Att lära sig att vara aktsam i det lilla perspektivet, gör oss medvetna om vår inverkan på naturen och grundlägger en ekologisk förståelse.
Målet med Friluftsfrämjandets barnverksamhet är: att väcka intresse för friluftsliv, att bli trygg och ha roligt i naturen, att vara aktsam om naturen, att lära känna och utveckla kunskap om naturen samt att uppleva natur och friluftsliv året om.

Natur- och miljökunskap
Vi ger barnen miljömedvetenhet och med det menas att visa respekt, omsorg och vilja att vårda allt levande. Barnen får utveckla grundläggande natur- och miljökunskaper och får förståelse för sambanden i naturen. Viktigt är att ge barnen positiva upplevelser av naturen, när barnen regelbundet får vistas ute leder detta till nyfikenhet, lärande och så småningom naturkänsla. Vi tror att en god naturkänsla är en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar utveckling och livsstil. Det man tycker om bryr man sig om. Praktiskt miljöarbete är något naturligt på Myllran, som att källsortera, kompostera, odla, återanvända och använda miljögodkända produkter. På Myllran tillagas all mat på förskolan från grunden av ekologiska råvaror, även brödet bakas här. Vi serverar varierad och näringsrik mat som tillagas av råvaror som främjar en hållbar utveckling.

frilufts2.png